Náš kraj bude fungovat. Odteď pořádně.

Jsme jasným hlasem proti dosavadní nefunkční krajské vládě. Nespojíme se s ANO, ani ho nebudeme podporovat. Chceme, aby se věci konečně pohnuly k lepšímu a chceme lepší kraj místo věčných slibů.

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s celou řadou neřešených problémů. Ekonomické zaostávání za zbytkem Česka se stále prohlubuje. Máme nejnižší mzdy v republice. Kraj opouštějí mladí a vzdělaní lidé a odcházejí za prací. Chybí nám kvalitní silnice a dálniční spojení. Čelíme nezaměstnanosti, nejvyššímu počtu exekucí, obchodu s chudobou, upadajícímu školství. Evropské peníze nám protékají mezi prsty. Chybí policisté, lékaři a zdravotní sestry. Odklon od uhlí, spolu se zánikem tisíců pracovních míst bude v následujících letech velkou zkouškou pro celý kraj. Aktuálně se potýkáme s dopady koronavirové krize, což znamená další zátěž a každodenní komplikace.

Nechceme se s tím smířit. Dost bylo slibů, které nikam nevedou. Náš kraj má obrovský potenciál, jen je ho třeba odemknout a využít. Naši lidé mají výsledky a zkušenosti, dokázali, že umí tvrdě pracovat a táhnout za jeden provaz.

Chceme-li ale zlepšit fungování kraje, potřebujeme silný mandát od vás – lidí, kteří tu s námi žijí.  Rozhodnutí kraje se týkají každého z nás a ovlivňují naše životy. I proto jsou krajské volby velmi důležité. Nestavíme vzdušné zámky, ale nabízíme konkrétní cíle. Postavme se společně nepříznivým podmínkám a postavme nad našim krajem stan, který jej ochrání. Náš kraj si zaslouží lepší budoucnost.

Chceme kraj

Karlovarský kraj stále neumí dosáhnout na evropské dotace a vykazuje nejnižší příjem peněz z EU na obyvatele. To je potřeba urychleně změnit. Zkvalitníme dotační politiku kraje, budeme systematicky a smysluplně využívat krajské, národní i evropské dotace a zjednodušíme administrativní zátěž spojenou s dotačními žádostmi tak, aby byla co nejjednodušší a srozumitelná. Žadatelům poskytneme konzultační servis a administrativní podporu. Naučíme všechny subjekty i krajské organizace kvalitně využívat krajské dotace. Nastavíme kontrolní mechanismy a principy odpovědnosti tak, aby se eliminovala chybovost dotačních projektů.

Bezpečná a rychlá doprava je pro nás jedna z priorit. Zasadíme se o urychlenou dostavbu dálnice D6 do Prahy a napojení dálniční sítě na Německo. Budeme se soustředit i na kvalitu místních komunikací a zlepšení dopravní obslužnosti obcí, a to v napojení jak na sousední regiony, tak i přes hranice. Posílíme přeshraniční spolupráci se Saskem a Bavorskem při plánování, projekci a realizaci dopravní infrastruktury.

Každý region tvoří hlavně lidé, kteří v něm žijí. To je hlavní „kapitál“, který je zároveň ten nejdůležitější. Chceme zastavit odliv lidí z regionu a proměnit Karlovarský kraj v atraktivní místo, které bude přitahovat vzdělané, podnikavé a schopné lidi. Budeme řešit daňovou podporu pro karlovarské podnikatele a usnadníme start podnikání. Chceme podporovat tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, více spolupracovat s vysokými školami, Czechinvestem a německými firmami. Zasadíme se o zlepšení stipendijní politiky, talent managementu a spustíme program na podporu start-upů. Je třeba zlepšit obraz kraje a aktivněji propagovat nejen výjimečnost regionu, jeho přírodní a historické bohatství spolu s lázeňstvím, ale i otevřenost novým lidem, nápadům a podnikatelským plánům. Po vzoru Norska, Velké Británie nebo Estonska podporujeme přesun vybraných úřadů z Prahy do regionů.

Víme, že budoucnost v době pouhelné je před námi a těžba uhlí pomalu končí. Je to pro náš kraj velká změna a výzva zároveň. Chápeme tuto situaci jako příležitost pro rozvoj a chceme spolu se zapojením veřejnosti řídit transformaci místní ekonomiky tak, abychom minimalizovali negativní dopady a zároveň vytvářeli novou kvalitu života lidí v kraji. Využijeme dobré zkušenosti ze zemí a regionů, které si transformací už prošly. Postaráme se o to, aby byl hlas kraje slyšet a tlačil vládu k odpovědné pomoci. Budeme intenzivně spolupracovat s evropskými institucemi a efektivně využijeme evropské peníze z Uhelné platformy k rozvoji kraje.

Je třeba podporovat i malá a chytrá řešení, která budou stimulovat decentralizaci lokální ekonomiky. Ta bude ve výsledku odolnější a pružnější než ekonomika závislá na malém počtu dominantních odvětví. Chceme více propojit veřejné zdroje se soukromými a zajistit působení akademického sektoru, vědy, výzkumu a inovací v kraji. Podporujeme vytváření malých a mikro průmyslových zón u každé obce či města. Za pomoci komunálních podniků obcí a měst chceme pomoci řešit sociální problémy obyvatel především venkova – „Hladové zdi“.

Péči o zdraví chápeme jako nezbytnou a jednu z nejpodstatnějších priorit. Kraj je odpovědný za to, že zdravotní a sociální služby budou dostupné skutečně všem, kdo je potřebují. Zajistíme více peněz a jejich rozumné a efektivní využití pro zdravotnické a pečující profese. V obcích s nedostatkem lékařů podpoříme praxi více lékařů, kteří společně sdílejí prostor i vybavení. Zasadíme se o obecní dopravu k lékaři pro seniory či matky s dětmi. Budeme podporovat rozvoj terénních sociálních služeb, pomoc doprovázejícím a pěstounským rodinám a paliativní péči. Zachování a rozvoj služeb pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany je nutností, stejně jako služby preventivní a poradenské.

Je nezbytné, aby se lidé mohli cítit bezpečně. Potřebujeme proto začít okamžitě řešit personální krizi v bezpečnostních složkách kraje a řadách policie. Chceme rozšířit projekty prevence kriminality a soustředit se na problémová místa kraje. Speciální pozornost je třeba věnovat složkám Integrovaného záchranného systému, více podpoříme i dobrovolné a profesionální hasiče. Zajistíme, aby byl kraj připraven na všechny krizové situace, které mohou ohrozit bezpečí obyvatel. Obce musí vědět, že i v této oblasti bude kraj jejich dobrým partnerem. Budeme spolupracovat a vypomáhat v oblasti IZS i přes hranice – při zajištění zdravotní péče, či ochraně osob i majetku.

Zasadíme se o udržení menších obecních škol i za cenu vyšších dotací z kraje. Podpoříme kvalifikační struktury učitelů na všech stupních škol. Do financování a spolurozhodování o směřování reálných středních škol chceme vtáhnout místní podniky a ve spolupráci s nimi pak umožnit studentům praktickou výuku v technologických centrech zřizovaných kraji. Budeme iniciovat novelu zákona o VŠ s cílem zřídit v kraji veřejnou vysokou školu. Chceme ulevit ředitelům škol od byrokracie a omezit administrativu mezi školami a krajem na minimum. Budeme navazovat a podporovat přeshraniční regionální partnerství středních škol.

Kultura a péče o památky je v Karlovarském kraji dlouhodobě podceňována. Chceme, aby náš kraj nabízel kvalitní kulturu, volnočasové aktivity a výrazně zlepšil stav kulturních památek. Podpoříme aktivity spolků v oblasti památkové péče a kultury. V oblasti kultury jsou kraje nejslabší složkou podpory na ose „stát – kraje – obce“ a finanční tíži řady krajských institucí nesou města. Chceme to změnit, a i tady otevřít otázku změny v rozpočtovém určení daní. Kulturní granty musí být srozumitelné, transparentní a spravedlivé. Podporujeme zápis našich tří nejvýznamnějších lázeňských měst na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Sportující kraj je zdravý kraj! Chceme, aby byl sport součástí života našich obyvatel, a to nejen na té nejvyšší úrovni, ale především každodenní a pravidelnou radostí ze života každého občana. Připravíme koncepci sportu Karlovarského kraje, podpoříme rozvoj mládežnických sportovních oddílů a sportovních aktivit pro seniory a zdravotně postižené. Dokončíme systém cyklostezek a spojení mezi kraji a pohraničím. Chceme více investovat do revitalizací, rekonstrukcí a údržby sportovních zařízení.

Je třeba se jasně postavit proti trafikám v krajských organizacích a přihrávání zakázek. Korupci říkáme NE! Naším cílem je kraj otevřený, komunikativní, transparentní a férový. Občané mají právo vědět, jak kraj hospodaří s veřejnými penězi, zasadíme se proto o otevřený a logicky odůvodněný rozpočet kraje a transparentní výběrová řízení. Zajistíme inventuru veškeré agendy a činností na krajských úřadech. Prosazujeme zprůhlednění regionální politiky – dohled nad výběrovými řízeními a personálními nominacemi do orgánů právnických osob s majetkovou účastí kraje. Vadí nám, že úřady nedokážou jednat na dálku a neváží si času lidí, podporujeme proto digitalizaci, přívětivou a přehlednou komunikaci.

Uvědomujeme si, že cestovní ruch a lázeňství jsou jedny z klíčových rozvojových faktorů a hlavních motorů ekonomiky kraje. Náš tradiční obor – lázeňství – je klenotem, o který je třeba pečovat a podporovat – inovacemi, rozvojem služeb i aktivní propagací. Zaměříme se na využívání dostupných zdrojů na rozvoj cestovního ruchu (národních a evropských) a jejich efektivního využívání. Chceme více proaktivní politiku kraje v podpoře a prezentaci kraje jako unikátního lázeňského, přírodního, kulturně-historického, sportovního a kongresového regionu.

Náš kraj má pestré a částečně zdravé životní prostředí. Vhodnou péčí je možné výrazně posílit jeho zdravou složku, kterou chceme udržitelně rozvíjet. Chceme dotačně podpořit lokální farmáře, kteří se věnují šetrnému zemědělství.  Podpoříme zadržení dešťové vody v krajině formou budování poldrů, obnovou starých drobných rybníků a tůní, zvětšení podílu zelených ploch na úkor asfaltových a betonových ploch. Zasadíme se o zlepšení kvality ovzduší a přechod malých i velkých lokálních topenišť na ekologičtější zdroje. Vytřídíme více odpadů a vytvoříme regionální systém nakládání s odpady. Rozšíříme další zateplování veřejných budov a podpoříme chytrou energii ve veřejném prostoru, např. u veřejného osvětlení. Budeme pečovat o nejzachovalejší části přírody a vytvářet podmínky pro relaxaci v přírodě.

Poběžte s námi pro lepší budoucnost